Hyppää navigaatioon

Ammattiyhdistysliikkeen neljä sukupolvea

 
Oulun kaupungin työntekijät

Työolot

Oulu on keskisuuri suomalainen kaupunki, joka työllistää vuosittain tuhansia palkansaajia. Vuonna 1986 Oulun kaupungin palkkalistoilla oli 7349 henkilöä. Laman myötä vakituisesti palkatun henkilöstön määrä on säästöjen ja yksityistämisen vuoksi vähentynyt selvästi.

Vielä 1980-luvulla kuntasektori miellettiin työnantajaksi, joka tarjosi varsinkin viran haltijoille varman toimeentulon aina eläkkeelle siirtymiseen asti. Laman jälkeen virkamiehen työsuhdeturva on heikentynyt. Työ- ja virkaehtosopimuksen merkitys kunnallisella alalla on vähentynyt ja alakohtaisten sopimusten rooli kasvanut. Yhä useampi työntekijä toimii määräaikaisessa työsuhteessa. Kaupungin työntekijöiden on täytynyt sopeutua aikaisempaa kiivastahtisempaan työrytmiin.

Lama-aika

Oulun kaupungin työntekijät osasto 24 on SAK:n suurimman ammattiliiton JHL:n (Julkisten ja hyvinvointialojen liiton) jäsenosasto. Vielä 1980-luvulla lähes kaikki Oulun kaupungin työntekijät olivat osaston jäseniä, mutta laman jälkeen osaston jäsenluku on kääntynyt selvään laskuun. Osastoon on parhaimmillaan kuulunut noin 3000 henkilöä, mutta vuonna 2006 osastossa oli alle 2000 jäsentä. Jäsenkato johtuu pitkälti yksityistämisestä, jonka seurauksena kunnan palkkalistoilla olevien työntekijöiden määrä on tuntuvasti vähentynyt. Toisaalta jäsenkatoa selittää myös määräaikaisten työntekijöiden lukumäärän kasvu. Monet ”pätkätyöläiset” eivät koe mielekkääksi liittyä tilapäisesti ammattiosastoon.

Osaston luottamusmiehet neuvottelivat vaikeimpina lamavuosina kaupungin edustajien kanssa säästösopimuksen, johon kuului tilapäinen lomarahoista luopuminen ja vanhojen virkojen täyttämättä jättäminen. Neuvottelujen ansiosta varsinaisilta irtisanomisilta vältyttiin.

Paikallinen sopiminen

Kaupungin luottamusmiehillä on suuri vastuu, koska kuntasektorilla työehtojen neuvottelukulttuurin painopiste on siirtynyt selkeämmin työpaikkatasolle kuin esimerkiksi teollisuusaloilla. Ammattiosastojen edunvalvonnan kenttään on tullut työnvaativuuden arviointi. Valtakunnallisissa tulopoliittisissa ratkaisuissa määritellään peruspalkat tehtäväkohtaisesti, mutta paikallistasolla suoritettu työnvaativuuden arviointi vaikuttaa yksittäisen työntekijän saamaan palkkaan. Jotta jokaisen Oulun kaupungin työntekijä saisi tasa-arvoisten ehtojen mukaista palkkaa, ammattiosasto päätti 2000-luvun alussa tehostaa luottamusmiesten yhteistyötä. Ammattiosasto järjestää kaupungin luottamusmiehille kuukausittaisia kokouksia.

Palkkaneuvottelujen lisäksi osaston aktiiveja työllistää määräaikaisissa työtehtävissä toimivien työsuhteiden vakinaistaminen. Kuntasektorilla on paljon työntekijöitä, jotka vuodesta toiseen suorittavat lähes samoja työtehtäviä ilman vakinaista työsopimusta. Näissä neuvotteluissa kaupungin luottamushenkilöt saavat tarvittaessa tukea liitolta.

Lähde:
Paananen Hannele: Oulun kaupungin työntekijät osasto 24:n historia 1936 – 2006. Oulu 2006.

Linja-autokuljettajiien lakko v.1998